Loading...
Fokusområden Flemingsberg Science 2018-12-05T10:40:34+00:00

STRÄVAR EFTER SAMVERKAN

Stiftelsen Flemingsberg Science arbetar proaktivt och kontinuerligt för att identifiera styrkeområden i Flemingsberg, samt för att se hur Campusområdets olika aktörerna kan samverka med varandra och med externa resurser. Allt för att möta stora samhällsutmaningar som exempelvis en bättre livskvalitet för den åldrande befolkningen, och därigenom nå högre tillväxt i regionen.

Vi tar en aktiv roll 
I arbetet ingår att identifiera och skapa möjligheter för samverkan på regional, nationell och internationell nivå med partners inom liknande eller kompletterande områden. Stiftelsen tar en mycket aktiv roll för att synliggöra de styrkor som finns i regionen gentemot internationella intressenter och deltar aktivt i uppbyggnaden av kompetenscentra, exempelvis inom cellterapi.

Campus Flemingsberg är på många sätt unikt, inte minst för att det inom gångavstånd finns fyra lärosäten och ett universitetssjukhus. Lärosätena och universitetssjukhuset har olika styrkeområden områden som väl kompletterar och överbryggar varandra och öppnar upp för en gränsöverskridande samverkan mellan de olika forsknings- och utbildningsmiljöerna i Flemingsberg.

Utvalda områden
Följande fokusområden har identifierats som särskilt intressanta för Flemingsberg:

  • Cellterapi – I Flemingsberg finns en lång historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling, inte minst inom området för cellterapi och regenerativ medicin.
  • Mångfald och Hälsa – I och med att Röda Korsets Högskola flyttat till Campus Flemingsberg öppnas nya utvecklings- och samverkansmöjligheter inom området Mångfald och Hälsa. Den samlade multidisciplinära kompetensen och tvärvetenskapliga expertisen på Röda Korsets Högskola har bidragit till att frågor om hälsa, utsatthet, marginalisering, flyktingskap och migration samt normer och social delaktighet finns med både i forskning och utbildning.
  • Teknologi för ett hälsosamt åldrande – är ett annat styrkeområde i Flemingsberg, det har bäring på en stor samhällsutmaning och bygger på samverkan och engagemang från flera akademiska och kliniska aktörer inom Campus Flemingsberg. Här finns kunskap om bland annat teknik, åldrande och vårdmiljöer med möjlighet att via samverkan skapa och prova lösningar för bättre livskvalitet för den åldrande befolkningen.

KONTAKTA OSS:

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGCEO
PERNILLA BOSTRÖM
PERNILLA BOSTRÖMCOO