Fokus: Mångfald och hälsa

//Fokus: Mångfald och hälsa
Fokus: Mångfald och hälsa 2018-06-28T10:36:05+00:00

MÅNGFALD OCH HÄLSA

Den ökande mångfalden
En alltmer ökande mångfald präglar Sveriges och Europas befolkning. Mångfalden följs i spåren av demografiska förändringar såsom åldrande, globalisering och migration. Den förstärks i och med förändringar i människors livsvillkor samt den tilltagande utvecklingen inom vetenskap och teknologi. För att förstå komplexiteten i de utmaningar vi står inför gällande mångfald, hälsa och etablering krävs en gemensam och samlad insats från samhället.

Livsvillkor och samhällsutveckling
Den fortsatta samhällsutveckling innebär att mångfalden i flera avseenden kommer att utgöra det främsta egenskapen hos befolkningen, något som ter sig särskilt tydligt lokalt i Flemingsberg, men även nationellt och internationellt i Sverige och resten av Europa.

Skillnader mellan och inom grupper gällande bl.a. bakgrund, etnicitet, kultur och religion, sexuell läggning och identitet, social position, samt funktion och hälsa är av största betydelse både för individen och för samhället.

Hälsa är en av de absolut viktigaste faktorerna som påverkas av människors varierande livsvillkor.

Hur påverkar hälsan våra livsvillkor?
Flyktingars psykiska hälsa och etablering är en fråga som Röda Korsets Högskola framgångsrikt arbetat med i många år. Det är en av de absolut viktigaste faktorerna som påverkar människors livsvillkor.

Den samlade kompetensen och expertisen på Röda Korsets Högskola, både multidisciplinära och tvärvetenskapliga, har bidragit till att vi har närmat oss frågor om hälsa, utsatthet, marginalisering, flyktingskap och migration samt normer och social delaktighet i både forskning och utbildning.

Här kan du läsa mer:

Röda Korsets Högskola har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bl.a. genom forskningen kring frågor rörande konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration och ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa. Vidare pågår forskning kring återhämtningsförmåga och mental hälsa hos flyktingar och asylsökanden.

Forskningsteman vid Röda Korsets Högskola:

Huddinge kommun arbetar på en rad sätt för att förbättra folkhälsan. Det är ett brett arbete som till exempel handlar om hur vi jobbar med hälsosam samhällsplanering för en positiv utveckling av våra bostadsområden, och som påverkar Huddinges invånares hälsa, likaså möjligheterna till utbildning och arbete.

Botkyrka kommun arbetar på flera sätt för att förbättra folkhälsan. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har förstås betydelse för Botkyrkabornas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.

Folkhälsoarbetet utgår från utmaningarna i Ett Hållbart Botkyrka och kommunens långsiktiga mål i Flerårsplanen.

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning bland annat inom Internationell hälsa, Hälsa och social förändring och har flera centrumbildningar däribland SCOHOST, The Stockholm Centre for Health and Social Change, ett forskningscentrum som undersöker frågor som rör befolkningens hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på Östeuropa.

KONTAKTA OSS:

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGCEO
PERNILLA BOSTRÖM
PERNILLA BOSTRÖMCOO