Samordnar arbetet mot segregation från Campus Flemingsberg

//Samordnar arbetet mot segregation från Campus Flemingsberg

Samordnar arbetet mot segregation från Campus Flemingsberg

Sedan årsskiftet finns myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, på Campus Flemingsberg. I december presenterar de ett nytt verktyg för att mäta och följa segregationen i Sverige tillsammans med SCB. Nu växer myndighetens samverkan med Södertörns högskola.

Delegationen mot segregation (Delmos) startade sitt arbete den första januari 2018. Samtidigt tog myndigheten plats i Moas båge på Södertörns högskola. Planen är att Delmos ska att sysselsätta cirka 20 personer här innan årsskiftet 2018/2019.

Inger Ashing är direktör för Delegationen mot segregation.

– Det är mycket stimulerande att som myndighet få finnas mitt i en forskningsmiljö. Vi har en löpande dialog med Södertörns högskola kring forskningssamverkan och kommer att fördjupa det under kommande år. Samtidigt är det spännande att vara i Flemingsberg som är en väldigt dynamisk stadsdel på många sätt, säger Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.

Fokuserar särskilt på 32 kommuner
Myndigheten är en del av ett långsiktigt reformprogram för att minska den socioekonomiska segregationen som regeringen inledde i fjol och som sträcker sig fram till år 2025. Här har 32 av landets kommuner identifierats då de har områden som idag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

Under året har Delegationen mot segregation rest runt landet för att besöka dessa.

– Vi har mött ett stor intresse för vår verksamhet. Vi för en dialog med kommunerna om vilka utmaningar som de ser, hur de arbetar mot segregation i dag och hur de bygger samverkan och hur vi som myndighet kan stötta det arbetet. För oss är detta också en väg till ett eget lärande, säger Inger Ashing.

För dessa 32 kommuner finns också särskilda medel avsatta för utveckling. Men förutom de medlen finns även ett bredare bidrag för övriga kommuner och landsting samt till ideella organisationer och stiftelser. I år är det på sammanlagt 53 miljoner kronor.

En ny inriktning
Under 2017 hade kommittén som inrättade Delmos i uppdrag att fördela det bidraget. I år tog myndigheten själva tog över det ansvaret, vilket har betytt en ny inriktning på arbetet.

– Vi arbetar inte på samma sätt som kommittéen gjorde. Vårt sätt att se på bidraget är en trestegsraket: kartläggning, behovsanalys och sedan en plan för fortsatt arbete. Utifrån kartläggningen, analysen och planen kan organisationer söka bidrag från oss, till insatser som ska leda till ökad samverkan och kunskapsutbyte, säger Inger Ashing.

Ambitionen är att förstärka det befintliga arbete hos landets kommuner och landsting samt ideella organisationer och stiftelser, och även addera till det som redan fungerar väl. Inte att finansiera mindre punktinsatser, betonar hon.

– Vår bild är att det har gjort mycket bra arbete mot segregation innan, men samtidigt har det inte lyckats att bryta segregationen. För att göra rätt insatser framåt behöver vi analysera vad som behöver göras, inte fortsätta på samma sätt som tidigare, säger hon.

Dessutom träffar representanter för myndigheten andra aktörer som myndigheter, näringsliv och organisationer på konferenser och mötesplatser runt om i landet. Att väcka ett engagemang hos alla berörda i samhället är viktigt, menar Inger Ashing.

– Vi har även ett stort regeringsuppdrag tillsammans med SCB för att se hur vi ska kunna mäta och följa upp segregationen i Sverige. Det ska vi rapportera i slutet av december. När det systemet finns på plats kommer det att bli den viktigaste kunskapskällan över segregationen i Sverige.

Delar ut 53 miljoner i år
Under 2018 finns det sammanlagt 53 miljoner kronor att söka för arbetet mot segregation, för alla av landets kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser. Under 2019 beräknas 75 miljoner kronor fördelas. Syftet med bidraget till civilsamhället är att ge stöd till långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå. Bidraget till kommuner och landsting syftar till att stödja en sektorsövergripande samordning av arbetet på lokal och regional nivå.
Mer info: delmos.se

Foto: Ulrika Pudas, Delegationen mot segregation

2018-10-26T09:25:56+00:00 oktober 25th, 2018|