Karolinska Institutet – KI SYD

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet
Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Viktiga områden i Campus Flemingsberg är Biovetenskap, Medicinsk Teknik, Medicin och Odontologi.

Intresse av samverkan
Behöver du eller ditt företag råd och stöd för att hitta rätt kompetens, partner eller samarbetsform vid Karolinska Institutet? Näringslivssamverkan är KI:s centrala service- och supportfunktion för företag, som också kan fungera som ett aktivt stöd i enskilda samarbetsprojekt. Det kan handla om allt mellan strategiska samarbeten till enskilda samverkansprojekt på forskar- eller studentnivå.
Kontakta gärna Richard Cowburn, +852486478, richard.cowburn@ki.se

Närmare beskrivning av några av KI:s kunskapsområden och faciliteter i Campus Flemingsberg:

Bioteknik

På Campus Flemingsberg finns helt nya laboratoriemiljöer med möjlighet att utnyttja den senaste tekniken inom avancerade terapier.

 • ANA FUTURA,

Erbjuder pre-GMP utveckling i nära samverkan med Karolinskas GMP-produktionsanläggning Vecura. Kontakta gärna Anna Pasetto, anna.pasetto@ki.se.

 • Bioinformatik

Kontakta gärna Fredrik Fagerström-Billa, fredrik.fagerstrom-billa@ki.se

 • Live Cell imaging

Kontakta gärna Sylvie Le Guyader, sylvie.le.guyader@ki.se

 • BSL-3 Lab

Kontakta gärna Jonas Klingström, jonas.klingstrom@ki.se

 • Mutation Analysis Facility

Kontakta gärna Kristina Duvefelt, kristina.duvefelft@ki.se

 • MedH Flow Cytometry Facility

Kontakta gärna Iyadh Douagi, Iyadh.Douagi@ki.se

 • Single Cell RNA Sequencing

Kontakta gärna Christer Betsholtz, Christer.Betsholtz@ki.se

Biovetenskap och näringslära

Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom flertalet områden i medicinsk vetenskap.

 • Molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, organisk kemi, strukturbiokemi, nutrition.
 • BEA Bioinformatik, genomik
 • LCL, Live cell imaging

Kontakta gärna Karl Ekwall, karl.ekwall@ki.se eller Thomas Tinglöv, thomas.tinglov@ki.se

CLINTEC (Klinisk Vetenskap, intervention och teknik)

Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Genom ständigt förbättringsarbete, samverkan och utbildning med patienten i fokus skall forskningsresultat omsättas i sjukvård för att förbättra människors hälsa.

 • Medicinsk avbildning- SMILE
 • Medicinsk simulering- CAMST
 • Klinisk stamcellsforskning
 • Reproduktionsmedicin
 • Organ och celltransplantation
 • Dialys/vaskulärt åldrande
 • Ortopedi och bioteknik
 • Logopedi-, audionom-, radiografi utbildningsprogram

Kontakta gärna Mats Blennow, mats.blennow@ki.se, eller Pille Ann Härmat, pilleann.harmat@ki.se

Laboratoriemedicin

Ämnesområdet laboratoriemedicin knyter samman basvetenskaplig forskning, klinisk forskning och vård. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri.

 • Klinisk Kemi
 • Klinisk Immunologi
 • Klinisk Mikrobiologi
 • Klinisk Farmakologi
 • Klinisk Fysiologi
 • Patologi
 • Cell och Genterapi
 • Hepatocyter, MSC, NK, T celler
 • Regenerativ Medicin

Kontakta gärna Matti Sällberg, matti.sallberg@ki.se, Jenny Degerholm-Langsmo, jenny.degerholm-langsmo@ki.se

Medicin 

Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sju avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper och tre centrumbildningar. Vi bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande.

 • Infektion
 • HERM, Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin)
 • ICMC, Integrated CardioMetobolic Centre
 • Lipid- och fettvävsmetabolism inkl diabetes

Kontakta gärna Jan Bolinder, jan.bolinder@ki.se,  eller Clas Karlsson, clas.karlsson@ki.se

Neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle

Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle NVS:s vision är att genom utbildning och forskning inom våra profilområden skapa kunskap och kompetens som främjar människors hälsa. Neurovetenskap Forskning kring olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd.

 • Alzheimer/Demensjukdomar
 • Neurogeriatrik
 • Neurodegeneration
 • Hjärnavbildning
 • Stroke
 • Åldrande
 • Rörelseförmåga
 • Multisjuklighet
 • Socialt-medicinskt arbete
 • Omvårdnad
 • Epidemiologi
 • Rehabilitering
 • E-hälsa
 • uMOVE – a biobehavioural Health care centre for hUman MOVEment
 • Animal Behaviour
 • Utvecklingsbiologiska vävnadsbanken
 • Hjärnbanken
 • Core facility for education in physiotherapy 

Kontakta gärna Eric Westman, eric.westman@ki.se, eller Ulla Cronfalk-Hernlund, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se

Odontologi

Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver också banbrytande forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Våra utbildningar är internationellt topprankade och vi lockar till oss studenter, forskarstudenter och forskare från världens alla hörn.

 • Parodontologi
 • Oral Protetik
 • Oral kirurgi
 • Endodonti
 • Ortodonti
 • Pedodonti
 • Orofacial smärta och käkfunktion
 • Oral radiologi
 • Orofacial medicin
 • Oral infektion/inflammation/virologi
 • Gerodonti

Kontakta gärna Mats Trulsson, mats.trulsson@ki.se, eller Åsa Diberius, asa.diberius@ki.se

 

 

Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

KTH Flemingsberg

Verksamheten i Flemingsberg är en del av skolan för Kemi Bioteknik och Hälsa, med inriktning på Medicinteknik och Hälsosystem, MTH.Verksamheten innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Karolinska Institutet – KI SYD

Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Viktiga områden i Campus Flemingsberg är Biovetenskap, Medicinsk Teknik, Medicin och Odontologi.