maria_eriksdotter foto David Thunander Vt 20

Maria Eriksdotter: Dekan, Ledare och Eldsjäl som stärkt vi-känslan i Flemingsberg

Efter sina fyra år som dekan har Maria framgångsrikt satt KI Syd och Flemingsberg på kartan. Maria är en eldsjäl som med ett stort engagemang drivit fram KI Syd under de senaste åren. Nu när hon lämnar rollen som dekan på Karolinska Institutet reflekterar vi på stiftelsen Flemingsberg Science över alla framsteg och prestationer hon har uppnått.

Botar och behandlar demenssjukdomar
Maria Eriksdotters resa började som läkarstudent och doktorand vid karolinska Institutet där hon utforskade cellernas nedbrytning vid Alzheimersjukdom. Hennes omfattande erfarenhet och engagemang inom området ledde till att hon 1999 blev överläkare i geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och 2010 professor i geriatrik vid Karolinska Institutet.

– Jag tyckte det var givande och intressant att vara läkare och jobba kliniskt, men efter femton år blev jag sugen på att gå tillbaka till forskningen, så jag sökte och fick ett lektorat på KI kombinerat med en överläkartjänst på Karolinska Huddinge, säger Maria.

Trots Marias ledande roller har hon alltid haft kvar ett starkt band till sin forskning som handlar om behandling och vård av framför allt personer med Alzheimersjukdom. Maria har rört sig i innovativa områden och bland annat genomfört en cellterapistudie med NGF, nervtillväxtfaktor, med ett resultat som visade positiva effekter. 

– Det som är lite speciellt med mig är att jag har en grundvetenskaplig bakgrund, jag forskade på råttor, kollade i mikroskop och undersökte proteiner. Jag började alltså inte med en klinisk forskning, men med tiden närmade jag mig den mer och mer, säger Maria.

Från prefekt till dekan
I slutet av 2010-talet började ledningen tala om att omorganisera Karolinska Institutet och rekrytera tre dekaner som skulle ta rollen som chef över ett antal institutioner som ingår i en av tre institutionsgrupper. Dekanen fick ett ansvar att vara chef över en institutionsgrupp och företräda institutionsgruppen i fakultetsnämnden på KI, och Maria utsågs till dekan för institutionsgrupp syd.

Maria har tidigare varit prefekt vid NVS-institutionen, vars huvudsakliga verksamhet ligger på KI Campus Flemingsberg, och har även varit en aktiv forskare knuten till NVS sedan 1991. Detta gör att hon har en djupgående kännedom om Campuset. Som dekan för sex institutioner vid KI Campus Flemingsberg och en institution på Södersjukhuset, anser Maria att det är särskilt spännande att få en ökad möjlighet att lyfta fram KI Syd och Campus Flemingsberg på den akademiska kartan. Med flera profilområden, exempelvis demenssjukdomar, hematologi, infektioner, kvinnor och barns hälsa, metabolism och avancerade terapier, insåg Maria potentialen i en forskningsmiljö med både stark grundvetenskaplig och klinisk forskning och med en närhet till stora patientgrupper liksom till andra universitet, högskolor och företag. Att förena campuset och driva utvecklingen av dessa områden blev en viktig strategi för Maria, och KI är idag en självklar och stor aktör på Campus Flemingsberg.

– Som dekan har jag haft ansvar för rekrytering och ledning av en prefektgrupp som varit så stimulerade att leda. Vi har tillsammans kunnat driva frågor viktiga för KI syd, lyfta dem till KI:s ledning och vid behov i samverkan med sjukhuset och regionen. Samtidigt har jag även fortsatt att driva min forskningslinje och forskargrupp parallellt, den har varit svår för mig att släppa, säger Maria Eriksdotter.

En uthållig forskare och ledare
Maria har minst sagt tagit nya spadtag för KI syd under sina år som dekan. Hon har bland annat varit en centralfigur vid uppstarten av Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB) samt ett Centrum för nutrition. Dessa initiativ har enligt Maria inte bara fungerat bra utan också fortsatt att utvecklas över tiden. Ett annat initiativ som stärker Campus Flemingsberg är utvecklingen av ett ATMP-center för cellterapier, som är ett samarbete mellan KI Syd och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– För att skapa en bättre samhörighet mellan forskare på institutionerna och sjukhuset och öka möjligheterna till samarbeten startade jag och Annika Bergquist, föreståndare för CIMED den första konferensen ”Collaboration In Science” som genomfördes på Neo i oktober 2021. Jag är väldigt glad över att den blev av och dessutom så lyckad att vi vill fortsätta med den som ett regelbundet återkommande event. Nästa ”Collaboration in science ”konferensen äger rum i november 2024.

– Jag har varit uthållig i min roll som forskare och ledare, jag tror också att det är viktigt att tänka långsiktigt och inte vara så prestigefull. Man får inte släppa taget och ge upp, det tror jag är en värdefull egenskap, svarar Maria.

Men det är fler som har sett Marias framgång och arbetat nära henne under åren, Annika Bergquist, professor på Karolinska Institutet säger:

– Maria har en förmåga att se helheten, men också till allas bästa. Hon leder med konsensus och är otroligt bra på att få med människor på tåget. Dessutom har hon ett enastående tålamod och ett gott humör – Annika Bergquist. 

Vad händer här näst?
Marias tid som dekan har nått sitt slut men hennes drivkraft har inte saktat ner för det. Hon är fortfarande registerhållare för världens största kvalitetsdatabas, SveDem, ett svenskt register för över 120 tusen personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

– Ett uppdrag av rektor som jag kommer att ha kvar är att leda och ansvara för integreringen av en grundvetenskaplig institution (Bionut) med en klinisk institution (MedH) vid institutionsgrupp Syd, vilket skall vara klart vid halvårsskiftet. Bägge institutionerna har mycket framgångsrik forskning och utbildning som ytterligare stärks med ett samgående- Maria Eriksdotter

– Sen ska jag fortsätta med min alzheimerforskning, fokusera på mina celler, mitt register och behandlingar. Det kommer nya alzheimerläkemedel som vi önskar följa upp via en modul i SveDem. Det är mycket sådana spännande grejer som händer hela tiden. Jag kommer även att jobba en del kliniskt och det känns jättekul, fortsätter Maria.

Vad betyder Flemingsberg för dig?
Maria pratar om att hon tycker det är viktigt att lyfta Flemingsberg som plats, att man ibland jobbar lite i motvind men att man måste prata om det som är bra och som redan finns här liksom de stora utvecklingsmöjligheterna.

– Mycket av den forskning som finns här är ju världsledande, bland annat har vi fått vårt ATMP-centrum där man kan skapa ett läkemedel från en substans och sen kunna ta det till kliniken, det vill säga från ax till limpa. Nu har vi ganska nyligen startat detta centrum, men många av de ingående delarna har funnits i Flemingsberg jättelänge.

– Framförallt utmärker sig Flemingsberg genom all världsledande forskning som pågår med en unik närhet till sjukhuset. All den här kompetensen och närheten har skapat en stark vi-känsla i Flemingsberg, avslutar Maria.

Läs om fler stjärnor i Flemingsberg här

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Till toppen