Södertörns högskola. Foto: Håkan Lindgren.

Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Samverkansmöjligheter
Södertörns högskola är intresserade av ytterligare samverkan med aktörer inom och utom campus. Vi söker särskilt samarbete inom alla perspektiv på hållbar utveckling, speciellt social hållbarhet kopplat till mångfaldsfrågor men även när det gäller utveckling av ny teknik och metoder inom vård och hälsa.

KONTAKT

Xxxx Xxxxxxx
Titel, Organisation
xxx.xxxx@xxx.se
08-xxx xxx xx

www.sh.se

Närmare beskrivning av några styrkeområden:

Hållbar utveckling
Södertörns högskola har stark forskning och utbildning inom social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet med fokus på stadsutveckling, mångfald, kultur/konst, företagsekonomi och miljö. Detta är viktig kunskap för utvecklingen av den nya regionala stadskärnan och Stockholm South business region. Kompetens kring hållbar utveckling är viktigt för företag för att kunna möta kundernas efterfrågan och krav och skapa lönsamhet i ett hållbart företagande. Det handlar om arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och företagens samhällsansvar genom minskad klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden, rena affärer, respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller. Södertörns högskola kan bland annat bidra till företagens (och andra organisationers) kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom alla dessa områden (Reinvent, förvaltningsakademin, centrum för praktisk kunskap, sociologi, företagsekonomi, genusvetenskap, miljövetenskap m.fl.)

Mångfald och hälsa
Södertörns högskola bedriver framgångsrik mångvetenskaplig forskning inom områden som mångfald, jämlikhet, jämställdhet, mångkultur, segregation, integration och skola/utbildning. Flemingsbergs science och Röda korsets högskolas kartläggning av vilka kunskapsbehov som finns hos några samhällsaktörer i Södertörnregionen gällande mångfald och hälsa, med fokus på nyanländas etablering, visar på flera behov där forskning vid Södertörns högskola kan komma till nytta. Behov av kunskap om religion och kultur, kunskaper för att arbeta med fördomar och förhållningssätt, forskning, lägesanalyser, behovsanalyser, statistik, kunskap om implementering av nya lagar och policybeslut.

Digitalisering
Medieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik med inriktning mot design och analys av digitala medier. Forskningen i medieteknik är av mångvetenskaplig natur med fokus på teknik och design av digitala medier samt digitala medierande artefakter. Forskningens frågeställningar och metoder överlappar med närbesläktade teknikämnen där teknisk mediering och gestaltning tillämpas. Det huvudsakliga objektet för forskningen kretsar kring design.
Inom forskningen studeras förhållanden mellan mänskliga praktiker, medier och teknik ur olika perspektiv som exempelvis upplevelser, design, materialitet, makt, organisation, social organisering, hållbarhet, deltagande samt barn och unga. Fokus på användning och interaktion med digitala medier i olika kontexter är en central del av forskning inom medieteknik. Det handlar om att skapa förståelse för hur digital design integreras i praktiker och hur gränssnittsdesignen kan bidra till begriplighet och mening. Det här är kunskaper som behövs inom bland annat digitalisering inom vård och hälsa.

Tillämpad filosofi
En inriktning inom filosofiämnet handlar om kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv, kring mer specifika områden som det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi (Fredrik Svenaeus). Även existensfilosofi, kroppslighet, relation mellan erfarenhet och teori (Jonna Bornemark) är frågeställningar som kan vara intressanta kopplat till vård och hälsa, digitalisering inom vården, nya terapiområden och AI.

KONTAKT

Xxxx Xxxxxxx
Titel, Organisation
xxx.xxxx@xxx.se
08-xxx xxx xx

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.