Mångfald och Hälsa – praktiska lösningar baserade på aktuell forskning

De senaste åren har stora flyktingströmmar utmanat samhällets förmåga att hitta långsiktigt hållbara lösningar på en komplex hälsoproblematik. Problematiken präglas av en ökad etnisk mångfald och allmänna demografiska förändringar, åldrande och globalisering.

Dessa utmaningar kan bara adresseras effektivt med ökad kunskap, sammansatt och utformad till praktiska lösningar. För att pröva denna möjlighet har ett förprojekt genomförts under ledning av Röda Korsets Högskola och med deltagande från Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrka kommuner, Region Stockholm och länsstyrelsen i Stockholm.

Det finns behov av ett kontinuerlig forum inom mångfald och hälsa där utbyte av kunskap och erfarenhet samt utveckling av best practice och policies. Men även utveckling av praktiska lösningar, till exempel i form av utbildning, konsulttjänster och certifiering.

Intresse av samverkan
Ett forum kan bara bli långsiktigt starkt och hållbart om det skapas och förvaltas av både akademi, civilsamhälle och företag, med konkreta incitament för alla grupper. Därför är intresset för samverkan högt inom alla dessa kategorier.

Södertörns högskola bedriver framgångsrik mångvetenskaplig forskning inom områden som mångfald, jämlikhet, jämställdhet, mångkultur, segregation, integration och skola/utbildning. Flemingsbergs science och Röda korsets högskolas kartläggning av vilka kunskapsbehov som finns hos några samhällsaktörer i Södertörnregionen gällande mångfald och hälsa, med fokus på nyanländas etablering, visar på flera behov där forskning vid Södertörns högskola kan komma till nytta. Behov av kunskap om religion och kultur, kunskaper för att arbeta med fördomar och förhållningssätt, forskning, lägesanalyser, behovsanalyser, statistik, kunskap om implementering av nya lagar och policybeslut.

KONTAKT

Marja Schuster
Röda Korsets Högskola
marja.schuster@rkh.se
08-587 51 647.

Pågående satsningar

  • Utveckling av sammanhållen och samordnad kunskap inom området, presenterad och tillgängliggjord för maximal nytta.
  • Utbildning på olika nivåer, akademisk och praktisk, anpassad för olika kundgrupper.
  • Konsultinsatser med möjlighet att forma team efter behov.
  • Uppbyggnad av certifiering av aktörer inom offentligt finansierade insatsområden.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.