Campusutveckling

Flemingsberg Science samarbetar med Region Stockholm, högskolorna, studentkårerna, kommunerna, företagen och fastighetsintressenterna för utvecklingen av en attraktiv campusmiljö i Flemingsberg.

Från utvecklingsprogram till gemensam vision
Flemingsberg är utpekat som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. Det innebär satsningar på hållbara och täta miljöer där företag väljer att etablera sig, och en stadsmiljö som kännetecknas av mångsidig bebyggelse, blandade typer av bostäder och en arkitektur med hög ambitionsnivå. Området ska utvecklas för att dra nytt av all tillgänglig kollektivtrafik.

I utvecklingsprogrammet för Flemingsberg finns följande mål för Campus Flemingsberg:

Mål 3: ÖPPEN UNIVERSITETSSTAD

Ett levande och mångvetenskapligt campus med en variationsrik högre utbildning och världsledande forskning. Flemingsberg är känt för sitt universitetsområde, ett campus med ett mångvetenskapligt utbud av högre utbildning och forskningscentrum. Här finns ett sammanhållet universitetsområde med en eftertraktad miljö för studenter, forskare och lärare. Inom Campus Flemingsberg finns en unik samverkan mellan olika akademier. Det är ett campus som tillvaratar olikheter för att utveckla verksamheter och stärka kvalitén. Ett universitetsområde som löser framtidens samhällsutmaningar genom nya tvärvetenskapliga innovationer och världsledande forskning.

Mätbart delmål 2030:

 • 15 000 fler studenter inom befintliga och nya akademier
 • Dubblerat antal forskningscentrum som har samverkan mellan olika akademier

Mäter Flemingsbergs utveckling som universitetsstad med en unik tvärvetenskaplig samverkan.

Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle

I visionen beskrivs dessa övergripande mål:

 • Campus Flemingsberg ska vara en plats där människor och kunskap kan växa och utvecklas. Där en mångfald av människor och vetenskaper möts, vilket skapar möjlighet till kreativa och framgångsrika samarbeten.
 • Atmosfären på Campus Flemingsberg ska stimulera till ett kunskapsutbyte mellan olika akademier, näringsliv och samhälle. Själva nyckeln till att lösa framtidens utmaningar är att lösa dem i samverkan, att lösa dem tillsammans.
 • Hela campus är därför byggt för just samverkan och ett hållbart beteende. Det innebär bra kommunikationer, effektivt utnyttjade resurser, attraktiva mötesplatser och arkitektur av hög kvalitet.
 • Ett levande campus, där människor verkar, bor, vistas och utvecklas. Öppet 365 dagar om året 24/7 och som vunnit priset ”Sveriges bästa studentstad”.
 • Ett attraktivt Campus för kunskapsintensiva och kreativa näringar som vill växa och utvecklas i nära samarbete med akademierna och sjukhuset.
 • Vi ska skapa ett campus där vi tillsammans bidrar till att lösa samhällets stora utmaningar. Där en mångfald av människor och vetenskaper möts, för kreativa och framgångsrika samarbeten.

Målbild
Vi ska skapa ett campus där vi tillsammans bidrar till att lösa samhällets stora utmaningar. Där en mångfald av människor och vetenskaper möts, för kreativa och framgångsrika samarbeten.

Samverkan inom en rad fokusområden

Arbetet för att utveckla Campus Flemingsberg kräver samarbete inom ett antal olika fokusområden, från gemensam kommunikation till gemensam utveckling av den fysiska miljön. Under visionsarbetet utkristalliserades sju fokusområden, inom respektive område har det bildats fokusgrupper med nyckelpersoner från akademierna, Karolinska universitetssjukhuset, kommunerna, fastighetsägarna, Region Stockholm och inte minst studenterna. Grupperna präglas av energi och framåtanda med många engagerade.

Följande fokusgrupper arbetar för den gemensamma utvecklingen av Campus Flemingsberg: Campusutveckling, Innovation & företag, Styrkeområden, Fysiska strukturer, Faciliteter, Campusliv och Kommunikation & förankring.

Fokusgrupp Campusutveckling

– Campus Flemingsberg ska vara en plats där människor och kunskap kan
växa och utvecklas. Där en mångfald av människor och vetenskaper möts.

 • ansvarar för den gemensamma visionen och dess utveckling
 • inkludering av campus i omgivande samhälle och vice versa
 • think tank för övergripande campusfrågor som inte kan hänföras till
  annan fokusgrupp
 • generell samverkan inom grundutbildning och forskning

Kunskapsbredden vid Campus Flemingsberg genererar en mångfald av kreativa samarbeten. Samverkan och kunskapsutbyte stimuleras genom möten mellan såväl akademier som mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Representanter: SH – Rektorsråd för samverkansfrågor, Kommunikationschef , KI – Prefekt laboratoriemedicin, SMI – Rektor, RKH – Prorektor, KTH – FoU-samordnare, Widerströmska gymnasiet – Rektor, Idun Lovén – Rektor, Huddinge kommun –  Näringslivsutvecklare, Botkyrka kommun – Utvecklingsledare samhällsplanering, Karolinska universitetssjukhuset – Medicinskt ansvarig Karolinska Huddinge, FFS – ordförande, SöderS – Ordförande,

Fokusgrupp Styrkeområden

– Tillsammans löser vi stora samhällsutmaningar

 • ansvar för att inventera kunskapsområden
 • utvärdera möjligheter att skapa unika värden ur kombinationer av kunskap
 • initiera mötesplatser mellan kunskap och behov
 • få igång projekt som adresserar samhällsutmaningar

Samhällets utmaningar antas med ett öppet och inkluderande förhållningssätt samt ett lokalt engagemang, vilket har lett till ökad rekrytering av studenter, forskare, lärare och personal samt verksamhet med internationell lyskraft.

Representanter: Karolinska universitetssjukhuset –  Innovations- och utvecklingsdirektör, KTH – Vice skolchef (professor), KI – Prefekt Laboratoriemedicin (professor), SH – Vicerektor (Docent), Handläggare Avd. för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, Widerströmska gymnasiet – Rektor, RKH – Dekan utbildning

Fokusgrupp Innovation och företag

– Ett attraktivt Campus för kunskapsintensiva och kreativa näringar

 • ansvarar för samverkan och gemensamma initiativ för ökad entreprenöriell medvetenhet och förmåga till utveckling av nya idéer och företag,
 • ökad attraktion av företag till campusområdet och Flemingsberg i övrigt.
 • hitta samverkansformer för befintliga stödorganisationer på campus exempelvis Drivhuset, Nyföretagarcentrum, högskolornas innovationsorganisationer, SLL innovation, Innovationsplatsen etc.

Representanter: KI – VD KI Innovations, SH – Bitr avdelningschef Avd för verksamhetsutv. och myndighetsstöd, Handläggare SH Innovation och samverkan externa relationer, KTH – Avd. chef KTH Innovation, RKH – Prefekt, Huddinge kommun – Näringslivsutvecklare, Botkyrka kommun – Näringslivschef, Region Sthlm – Innovationschef Region Sthlm, Innovationschef Karolinska Universitetssjukhuset, Drivhuset Stockholm – VD, NyföretagarCentrum Botkyrka, Huddinge – Verksamhetsansvarig

Fokusgrupp Faciliteter

– Hållbart nyttjande av mötesplatser där människor och kunskap utvecklas

 • hållbart nyttjande av lokaler
 • ett gemensamt bokningssystem för lokaler på Campus
 • gemensam skyltning på campus
 • gemensamt bibliotek – utredning påbörjad

Kärnverksamheternas samlade resurser nyttjas effektivt för produktiv samverkan, fler mötesplatser och hög resurseffektivitet

Representanter: SH – Fastighets- och IT-chef, KTH – Infrastrukturansvarig , SMI – Lokalansvarig, RKH – Intendent, KI – Lokalplanerare, Hemsö – Fastighetsförvaltare, Akademiska Hus –  Fastighetsförvaltare,

Fokusgrupp Fysiska strukturer

– Ett attraktivt, grönt och hållbart campus i universitetsstaden Flemingsberg

 • gemensam Campusutvecklingsplan (fysisk planering)
 • yttre miljön på campus
 • Flemingsberg som helhet (en del av Sthlm)
 • koppla ihop Campus med den satsning som Fabege och Huddinge kommun gör i Flemingsbergsdalen.

Campus utgör en självklar, men avläsbar del av den nya staden. Det har en tydlig struktur, det är lätt att hitta och framtida expansion är säkrad. Campus stöttar såväl samverkan som ett hållbart beteende. Campus är tillgängligt. Det kännetecknas av goda kommunikationer, närhet, attraktiva mötesplatser och arkitektur av hög kvalitet.

Representanter: Hemsö – Projektutvecklare, Akademiska Hus – Strategisk fastighetsutvecklare, Stiftelsen Clara – VD,  Locum – Fastighetsstrateg,  ByggVesta – Projektledare, bitr projektledare, Skanska – Afärsutvecklare, Fabege – Affärsutvecklare, Huge – Distriktschef, KI – Fastighetsdirektör SH – Fastighets- & IT-chef, Huddinge kommun – Områdesstrateg Flemingsberg, Områdesplanerare Plansektionen, Botkyrka kommun –Utvecklingsledare samhällsplanering, Region Stockholm – Programansvarig Nya Karolinska Huddinge

Fokusgrupp Campusliv

– Ett levande campus, där människor verkar, bor och vistas

 • studentkårerna samordnar befintliga aktiviteter och gör dessa tillgängliga för alla studenter på campus – oavsett högskola,
 • anordna glögg-event på Lucia.
 • Campusdagen
 • långsiktig säkring av kårernas samarbete
 • gemensamma motionsfaciliteter utomhus

Campus Flemingsberg är ett levande, mångvetenskapligt internationellt campus, öppet 365 dagar om året 24/7, som vunnit priset ”Sveriges bästa studentstad”

Representanter: Studentkårerna SöderS, FFS, SMI studentkår, RKH studentkår, KTH studentkår MIT, KTH Ingenjörssektionen i Flemingsberg, OF, MF, ByggVesta – Studentrepresentanter.

Fokusgrupp Kommunikation och förankring

– Campus Flemingsberg i allas medvetande

 • utveckling av gemensamma Campuswebben, campusflemingsberg.se
 • en gemensam Campusdag för välkomnande av nya studenter
 • Öppet Hus – gemensam dag för alla högskolorna och gymnasieskolan på Campus Flemingsberg
 • identifiera evenemang hos respektive högskola som kan tillgängliggöras för alla på Campus Flemingsberg.

Campus Flemingsberg har ett starkt gemensamt varumärke, en tydlig kommunikation och inflytelserika ambassadörer.

Representanter: KI – Kommunikationsdirektör, KTH – Kommunikationschef, SH – Kommunikationschef, SMI – Kommunikationsansvarig, RKH – HR-chef, Huddinge kommun –Marknadschef

Övriga nätverk

Utöver ovanstående fokusgrupper finns även följande nätverk på Campus Flemingsberg:

Kommunikatörsnätverk för kommunikatörer verksamma på Campus Flemingsberg

kontaktperson Marie Franzén, KI

Nätverksgrupp Säkerhet för säkerhetsansvariga på högskolorna och sjukhuset

Kontaktperson Heléne Kindström, RKH

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.