Större spårbarhet kan minska sjukhussjuka

Bättre dokumentation kring användningen av katetrar kan drastiskt minska dagens vårdrelaterade infektioner. En idé från vårdpersonal vid urologiska kliniken vidareutvecklas nu tillsammans med Flemingsberg Science.

Vårdrelaterade infektioner, eller populärt uttryckt sjukhussjuka, orsakar varje år cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor. En stor del av dessa är infektioner som orsakas av katetrar.

– Det är otydligt vem som har ansvaret i de olika skedena och hur dokumentationen ska gå till. Vi har liknat detta vid ett pussel där alla har varsin bit men ingen tar ansvar för att sätta samman hela pusslet, säger Helena Thulin, sjuksköterska vid urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Följer med patienten
Tillsammans med Märta Lauritzen, chef för uroterapienheten vid urologiska kliniken, har hon utvecklat en idé för hur katetrarna bättre kan spåras och behandlingen övervakas. Idén rymmer en dokumentationsmodul som kan fungera tillsammans med en streckkodsläsare. Modulen kopplas till journalsystemet för kunna följa patienterna.

– Idag är detta en löst sammansatt vårdkedja där dokumentationen sker i olika system. Den vårdpersonal som börjar behandlingen har inte insikt i hur den slutar, och den som avslutar vet inte alltid varför den började, säger Märta Lauritzen.

I en förlängning skulle samma system kunna användas för alla medicintekniska produkter som patienten kommer i kontakt med. Allt för att underlätta för vårdpersonalen och öka patientsäkerheten. Utvecklingen har stötts av Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset och Flemingsberg Science.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.